مدیران شرکت

 1. سید حسین احمدی سلیمانی ، مدیر عامل

  شماره تماس: 42453234 051
  آدرس پست الکترونیک :h.ahmadi@khorasansteel.com

 2. حسن ضیاء مطلبی پور، قائم مقام مدیر عامل

  شماره تماس: 42453314-051

  آدرس پست الکترونیک:

 3. حمیدرضا زارع ، معاون بهره برداری

  شماره تماس: 42453244 051
  آدرس پست الکترونیک :h.zare@khorasansteel.com

 4. بهروز اسماعیلی - معاون برنامه ریزی و فن اوری

  تلفن و فاکس : 42453250 051
  آدرس پست الکترونیک:b.esmaeili@khorasansteel.com

 5. محمدحسن پارسا، معاون فروش

  شماره تماس: 42453261 051
  آدرس پست الکترونیک :m.parsa@khorasansteel.com :

 6. سید جعفر مداح ساداتیه، معاون خرید

  شماره تماس:42453266- 051

  آدرس پست الکترونیک :j.madah@khorasansteel.com

 7. حمیدرضا اسحاقیان ، معاون طرح و توسعه

  شماره تماس: 42453229 051
  آدرس پست الکترونیک:h.eshaghian@khorasansteel.com

 8. مجید شکرانی، معاون مالی و اقتصادی

  شماره تماس: 42453239 051
  آدرس پست الکترونیک :m.shokrani@khorasansteel.com

 9. فریدون صبوریان، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی

  شماره تماس: 42453247 051
  آدرس پست الکترونیک : f.sabourian@khorasansteel.com

 10. محمد محسن زاده، مدیر امور حقوقی

  شماره تماس: 42453255 051
  آدرس پست الکترونیک:m.mohsenzadeh@khorasansteel.com

 11. عباسعلی شمس ، مدیر حسابرسی داخلی

  شماره تماس: 42453246 051
  آدرس پست الکترونیک:a.shams@khorasansteel.com

 12. شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی

  شماره تماس: 42453235 051
  آدرس پست الکترونیک:ash.boghrat@khorasansteel.com

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label