شماره حساب های فعال شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام بانک

نام شعبه

کد شعبه

نوع حساب

 شماره حساب

شماره شبا

تجارت

مرکزی نیشابور

4500

تجارت فراگیر

 

81000

IR 950180000000000450081000

 

ملت

مستقل مرکزی تهران

63529

ملت جام

2872535

IR 120120000000000002872535

 

ملی

مرکزی نیشابور

8661

ملی سیبا

103799315001

IR  710170000000103799315001

 

صادرات

مرکزی نیشابور

36

صادرات سپهر

102477189003

IR 310190000000102477189003

 

سپه

شعبه فولاد

1439

سپه طلایی

1439800031306

IR 520150000001439800031306

 

 

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label