اولین نشست ادواری مدیرعامل با کارکنان در سال جدید برگزار شد

 

در اولین نشست ادواری کارکنان با مدیریت مجتمع، ازهمکاران بازنشسته سال گذشته قدردانی بعمل آمد.

این  نشست در روز دوشنبه 28 فروردین ماه 96 بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه سایت صنعتی برگزار گردید

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label