پایداری تولید در سال جدید در گرو عمل به اقتصاد مقاومتی است