نظام مدیریت یکپارچه (IMS) مورد تایید قرار گرفت

گواهینامه نظامهای بین المللی: مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2015) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی     (OHSAS 18001:2007) برای یک دوره سه ساله دیگر صادر و گواهینامه نظام بین المللی مدیریت کیفیت                 (ISO 9001:2008) و راهنمايي هايي براي آموزش (ISO 10015:1999)  برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید گردید.

معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت با اعلام این خبر گفت: در جلسه اختتامیه بازبینی نظام مدیریت یکپارچه (IMS) که با حضور مدیر عامل محترم، معاونین، مدیران، روسا و نیز تیم ممیزی اعزامی از موسسه SGS  سوئیس که در روز چهارشنبه  5 مهرماه در محل سالن اجتماعات برگزار شد، گواهینامه های مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای یک دوره سه ساله دیگر صادر و گواهینامه های مدیریت کیفیت و راهنمايي هايي براي آموزش برای یک دوره یک ساله تمدید گردید.

در جلسه پایانی ممیزی، مهندس اسماعیلی ضمن تشکر از مسئولین واحدهای مختلف شرکت به خاطر حضور و آمادگی در «ممیزی شخص ثالث»، گزارشی را از فرایند ممیزی به جلسه ارائه و بر اهمیت اصلاح و بهبود مستمر در نظام های مدیریتی شرکت که با همک