با گذشت 8 ماه از سال رکورد سالانه ارسال شمش در فولاد خراسان شکست