• معاونت مالی و اقتصادی

  مجید شکرانی

  تلفن تماس معاونت مالی و اقتصادی: 42453239-051

  فاکس: 42453400-051

 • تلفن تماس امور سهام

  تلفن: 42453331-051

  فاکس: 42453330-051

 • آدرس پستی

  نیشابور، کیلومتر 15 جاده نیشابور به شهر فیروزه

  صندوق پستی : 743

  Email: stock@khorasansteel.com

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label