اعضا هیئت مدیره

 1. محمدرضا یرمو شمس آبادی

  عضو هیئت مدیره

 2. محمد افخمی مغنی پور

  نایب رئیس هیئت مدیره

  تلفن تماس: 88890315 - 021

  فاكس: 88901278 - 021

 3. سید حسین احمدی

  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

  تلفن تماس: 42453234-051

  فاكس: 42453270-051

 4. سید عبدالحمید ثمره هاشمی

  عضو هیئت مدیره

  تلفن تماس : 22047848,9 - 021

  فاكس : 22043565 - 021

 5. سید محمد لطفی

  عضو هیئت مدیره

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label