شش گوش

شش گوش های تولیدی مجتمع فولاد خراسان مطابق با استاندارد DIN 1015 با مشخصات زیر تولید می گردد.

طول اضلاع a(mm) سطح مقطع cm2 وزن w (kg/m) مساحت جانبی cm2/m
طول اسمی رواداری
15 +- 0/4 1/95 1/53 530
18 +- 0/5 2/81 2/20 624
20/5 3/64 2/86 710
22/5 4/38 3/44 780
23/5 4/78 3/75 815
25/5 +- 0/6 5/63 4/42 884
28/5 7/03 5/52 997
31/5 8/59 6/75 1090
33/5 9/72 7/63 1160
37/5 +- 0/8 12/2 9/56 1300
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label