1. معاون بازرگانی

  مهندس محمدحسن پارسا

  آدرس ایمیل: m.parsa@khorasansteel.com

  تلفن تماس :42453266-051

  فاکس : 42453236-051

 1. مدیر بازاریابی و فروش

  مهندس حسین بختیاری

  تلفن تماس مدیریت بازاریابی و فروش: 42453261-051

  تلفن تماس رئیس فروش داخلی: 42453264-051

  شماره تماس بخش صادرات: 42453281- 051

  فاکس: 42453232-051

  فاکس: 42453258-051

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: 357 | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: 2248145 | بازديد اين صفحه امروز: 4
بازديد كننده يكتا : 1521447 | بازديد كننده يكتا اين صفحه : 16150 | بازديد اين صفحه : 18262