1. معاون بازرگانی

  مهندس محمدحسن پارسا
  آدرس ایمیل: m.parsa@khorasansteel.com
  تلفن تماس : 42453266-051
  فاکس : 42453236-051

 1. مدیر خرید

  مهندس محمدمهدی عابد

  تلفن تماس :(داخلی 409) 42453248-051

  قطعات مکانیکی و عمومی:تلفن تماس : (داخلی 512و 435و 413و 412) یا06و 42453301- 3278و 42453290-051

  برق و ابزار دقیق : تلفن تماس : (داخلی454 و422) یا 57 و 42453272-051

  ساخت قطعات :تلفن تماس : (داخلی 584) یا 3307و 42453303-051

  مواد اولیه :تلفن تماس : (داخلی 440) یا 42453327-051

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: 775 | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: 2077850 | بازديد اين صفحه امروز: 6
بازديد كننده يكتا : 1422280 | بازديد كننده يكتا اين صفحه : 15087 | بازديد اين صفحه : 17700