مدیران شرکت

 1. سید حسین احمدی سلیمانی ، مدیر عامل

  شماره تماس: 42453234 051
  آدرس پست الکترونیک :h.ahmadi@khorasansteel.com

 2. محمد افخمی مغنی پور ، قائم مقام مدیر عامل

  شماره تماس: 88890315 - 021

  آدرس پست الکترونیک:m.afkhami@khorasansteel.com

 3. حمیدرضا زارع ، معاون بهره برداری

  شماره تماس: 42453244 051
  آدرس پست الکترونیک :h.zare@khorasansteel.com

 4. محمدحسن پارسا، معاون بازرگانی

  شماره تماس: 42453266 051
  آدرس پست الکترونیک :m.parsa@khorasansteel.com :

 5. بهروز اسماعیلی، معاون برنامه ریزی و فن آوری

  شماره تماس: 42453250 051
  آدرس پست الکترونیک : b.esmaeili@khorasansteel.com :

 6. حمیدرضا اسحاقیان ، معاون طرح و توسعه

  شماره تماس: 42453229 051
  آدرس پست الکترونیک:h.eshaghian@khorasansteel.com

 7. مجید شکرانی، معاون مالی و اقتصادی

  شماره تماس: 42453239 051
  آدرس پست الکترونیک :m.shokrani@khorasansteel.com

 8. فریدون صبوریان، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی

  شماره تماس: 42453247 051
  آدرس پست الکترونیک : f.sabourian@khorasansteel.com

 9. محمد محسن زاده، مدیر امور حقوقی

  شماره تماس: 42453255 051
  آدرس پست الکترونیک:m.mohsenzadeh@khorasansteel.com

 10. عباسعلی شمس ، مدیر حسابرسی داخلی

  شماره تماس: 42453246 051
  آدرس پست الکترونیک:a.shams@khorasansteel.com

 11. شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی

  شماره تماس: 42453235 051
  آدرس پست الکترونیک:ash.boghrat@khorasansteel.com

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: 759 | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: 2077834 | بازديد اين صفحه امروز: 4
بازديد كننده يكتا : 1422264 | بازديد كننده يكتا اين صفحه : 13582 | بازديد اين صفحه : 15672