با تشکر از قبول دعوت به مراسم جشن، متمنی است به منظور برگزاری هرچه بهتر جشن ها و مراسم آتی با پاسخ به سوالات زیر ما را یاری فرمایید
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label