فرآیند بررسی شکایت مشتریان

 

 

در این فرم، مشتری می بایستی قسمت شماره 1 (مشخصات مشتری) را پر کرده و از طریق فاکس، پست و پست الکترونیکی ذکر شده در قسمت ارتباط با فرآیند فروش، به این شرکت ارسال دارد.

جهت ادامه فرآیند بررسی شکایت، طبق برنامه ریزی بعمل آمده، از طرف واحد بازاریابی و فروش با مشتری تماس گرفته می شود.

 

 

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label